the mind is given to you, you are not given to the mind

Monica Winther
23.05 – 17.06 2012
Komediebakken 9

You wake up and notice the room surrounding you. The body is paralyzed and you are unable to move. Something is pressing against the chest. Hallucinations in an otherwise familiar room, a feeling of somebody being present, somebody grabbing you. A fear spreads in your body as you realize: you are about to die. For an indefinite amount of time you are completely paralyzed, as if you were attached to the mattress under your body. The anxiety of these nocturnal experiences, somewhere between the conscious and the unconscious, creep slowly in on you and you begin to doubt your own senses.

The phenomenon is called hypnagogia, or sleep paralysis, and stories about this terrifying but fascinating state extends far both in a geographical time-spanning sense. The condition can hardly be explained, and is still an unexplored borderland where science has not stretched. While these experiences, before the Enlightenment, were looked upon as rare religious states of ecstasy, in recent centuries they have been repressed as abnormal mental disorders. Sleep paralysis is difficult to understand without connecting biological theories with cultural theories, and an explanation of the phenomenon therefore exists beyond the Western Enlightenment project, which is based on the rational, thinking, human being. Our culture worships an artificial duality between body and mind. It is also paradoxical that we think of Romanticism as an ended historical era, whilst at the same time being drawn all possible forms of spirituality. The West has a relatively short tradition of suppressing what we can not explain. And to areas where science or words do not extend, art does.

Sleep paralysis is also thematized within the field of art, especially in the Romanticist explorations of the subconscious. Bearing the insight that we still know relatively little about the human mind, Winther appropriates these motifs in the installation The mind is given to you, you are not given to the mind. Winther’s interest in this phenomena might be caused by the human mind´s potentially unexplored areas, together with a willingness to pick at what should not be picked at, to do what one should not do, and express what few dare to express. Winther’s expressiveness, which is simultaneously beautiful and disgusting, opinionated yet unreliable, is liberating.

Her use of colour and psychedelic abstract patterns in her drawings and paintings, abandons what David Batchelor has described as the Western culture´s chromophobia, a deliberate neglect of colours by associating them with `the feminine´, `the childlike´, `the Orient´ and other trivial cultural references. A rejection of everything we wish not to be, at the same time blatantly confirming what we are. Winther’s universe is a visual chaos that cultivates precisely these oppressed matters. What apparently looks like the debris from Western consumerist culture, are objects that over time have been invested with Winther’s personal memories and stories, arranged together with biological material from the human body.

There is a strong link between the physical and the psychological in Winther’s art, which is explored by both a convincing seriousness and sense of humour. To confess the self through a performative act is brave. The exhibition title, which is taken from a Yogi Tea- slogan, celebrates the banal. In our fear of the inexplainable, we strive for control. But even the title’s comforting quasi-religious and cliché-ridden words inhabit a central aspect of doubt.

Is consciousness really in our control and we can rule over our minds?

Helga Nyman

The exhibition is supported av Bergen City Council and The Norwegian Arts Council.

Monica Winther (b.1976) works with performance, sculpture, wall painting, text, sound, video and drawings that often culminates in site specific installations. She graduated from the Bergen Art Academy in 2007 and has since exhibited in spaces like Stenersenmuseet, Tafkag, Henie Onstad, Kunstsenter, Rekord, Nationaltheatret, Kunstnerforbundet, ILYW, Oslo City, Dortmund Bodega, LIAF, Tidens Krav and Preus Museum. Together with Kjersti Vetterstad she is also known as Mom in the infamous artist duo Mom&Jerry. Winther lives and works in Oslo.

Helga Nyman (b.1983) in an art historian specialized in contemporary art. She received her education from the university of Linköping in Sweden and the university of Bergen. Helga Nyman works at the Stavanger Art Museum.

[nggallery id=22]Du våkner og ser rommet omkring deg. Kroppen er lammet og du er ute av stand til å bevege deg. Noe presser mot brystet. Hallusinasjoner i et ellers velkjent rom, en følelse av at noen er der, at noen griper deg. Skrekken sprer seg i kroppen i dét det går opp for deg – det er nå du skal dø. I en ubestemmelig tid er du fullstendig paralysert, som om du var sydd fast til madrassen under deg. Angsten fra disse nattlige opplevelsene, et sted mellom det bevisste og det ubevisste, kryper sakte inn på deg og du begynner å tvile på dine egne sanser.

Fenomenet kalles hypnagogia, eller søvnparalyse, og fortellingene om denne grufulle men også fascinerende tilstanden strekker seg langt både geografisk og tidsmessig. Tilstanden kan vanskelig forklares, og befinner seg fortsatt i et uutforsket grenseland hvor vitenskapen ikke har strukket til. Mens disse opplevelsene før opplysningstiden ble oppfattet som sjeldne religiøse tilstander av ekstase, har man de siste århundrene fortrengt dem som anormale psykiske lidelser. Søvnparalyse er vanskelig å forstå uten å koble biologiske med kulturelle teorier og har dermed en forklaringsmodell som ligger utenfor det vestlige opplysningsprosjektet, som er basert på det rasjonelt tenkende fornuftmennesket. Vår kultur dyrker en konstruert dualitet mellom kropp og sinn. Det er også paradoksalt at vi tenker på romantikken som en avsluttet historisk epoke, samtidig som vi dyrker alle mulige former for åndelighet. Vesten har en relativt kort tradisjon i å undertrykke det vi ikke kan forklare. Og det er kjent at der vitenskapen eller ordet ikke strekker til, tar kunsten ved.

Søvnparalyse er også tematisert i billedkunsten, særlig i romantikkens utforskninger av det underbevisste. Med innsikten om at vi fortsatt vet relativt lite om det menneskelige sinn, gjenforhandler Winther disse motivene i installasjonen The mind is given to you, you are not given to the mind.

Winthers interesse for disse fenomenene kan både skyldes menneskesinnets potensielt uutforskede områder og viljen til å pirke i det som ikke bør pirkes i, gjøre det man ikke bør og si det som få tør. Det er befriende, og Winthers ekspressive verden er både vakker og vemmelig, påståelig og upålitelig. Fargebruken og de nærmest psykedeliske abstrakte mønstrene i tegningene og maleriene hennes, er et definitivt brudd med det kunstneren David Batchelor har beskrevet som den vestlige kulturs chromofobi, en bevisst neglisjering av farger ved å assosiere dem med det feminine, det barnslige, med orienten og med trivialkulturen. En avvisning av alt vi ikke vil være, og som samtidig bekrefter alt det vi er. Winthers univers er et visuelt kaos som dyrker akkurat disse undertrykte tingene. Men det som tilsynelatende ser ut som avfall fra en vestlig konsumkultur, er objekter som over tid har blitt investert med Winthers personlige minner og historier og som er satt sammen med biologisk materiale fra menneskekroppen.

Det ligger en sterk kobling mellom det fysiske og det psykologiske i Winthers kunst,
som både utforskes med et overbevisende alvor og med humor. Å utlevere selvet i den performative handling er modig, mens utstillingstittelen som er hentet fra en Yogi te dyrker det banale. I vår redsel for det uforklarlige, streber vi etter kontroll. Men selv tittelens kvasireligiøse og klisjépregete trøsteord har et sentralt aspekt av tvil i seg. Er bevisstheten virkelig i vår kontroll, og kan vi styre over våre sinn?

Helga Nyman

Utstillingen er støttet av Bergen kommune og Norsk KulturrådMonica Winther (f.1976) arbeider med performance, skulptur, veggmaleri, tekst, lyd, video og tegning som ofte kulminerer i stedsspesifikke installasjoner. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen 2007 og har siden stilt ut ved steder som Stenersenmuseet, Tafkag, Henie Onstad Kunstsenter, Rekord, Nationaltheatret, Kunstnerforbundet, ILYW, Oslo City, Dortmund Bodega, LIAF, Tidens Krav og Preus Museum. Sammen med Kjersti Vetterstad er Monica Winther også kjent som Mor i den infamøse kunstnerduoen Mor&Jerry. Winther bor og arbeider i Oslo. http://www.monicawinther.no/

Helga Nyman (f.1983) er kunsthistoriker med faglige interesser innen arkitektur, samtidskunst og feministisk teori. Hun har studert ved Linköpings universitet og Universitetet i Bergen, og har en mastergrad i kunsthistorie, med spesialisering i samtidskunst – om arkiv, historiefortelling og erindring i kunsten. Helga Nyman arbeider som formidlingskonsulent ved Stavanger kunstmuseum.