Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

 

Kuratert av Hilde Jørgensen og Maya Økland

 

Scenografi av Silje Sandodden Kise, Hilde Jørgensen og Maya Økland

 

KNIPSU

Komediebakken 9

5010 Bergen

 

SCROLL DOWN FOR ENGLISH


Mellomspill IV

Navnet ditt, blå bokstaver på papirets masse av døde fibre, som ikke kan reises opp igjen til trær, hvislende langsmed stien vi fulgte, urolige skygger mot papirets kjønnsnøytrale gulhet. Og bokstaver skåret i bark som gror dem uleselige, som bølger og vrir seg og lukker seg over dem som vann over en froskemann. En dykker i treet: mot bunnen, hvor den første årringen er. Og bortenfor det: Ingenting. Frø. Ingenting. En eldgammel skog av ikke-trær.

Tor Ulven

November 2012

Vi befinner oss i den finske byen Hämeenlinna for å gjennomføre et utstillingssamarbeid med det kunstnerstyrte galleriet KONE. Byen er liten og blek, hovedstad for fylket Häme. Vi skal åpne utstillingen The end will show what tomorrow brings som vi har kuratert til KONEs lokaler i den gamle fabrikken som har blitt til kulturhus. Vi skal også velge ut kunstnere til en utstilling i Bergen.

Utgangspunktet for det kuratoriske konseptet er å lage en utstilling som ser på naturen i sammenheng med det ikke-menneskelige, det som eksisterer uavhengig av oss, som var der før vår fødsel og som vil være der etter vår tid. De nøytrale naturfenomenene. Regnet, snøen, skogen, jorden, vinden, fjellet. Det bestandige som ikke lar seg påvirke av oppturer og nedturer, angst og depresjoner, begjær og sjalusi, men står stødig som grunnfjellet.

For å dra på atelierbesøk kjører de oss mil etter mil gjennom de finske skogene. Materielt sett bruker også mange av kunstnerne treet aktivt i sin billedkunst, og det er en forskjellighet fra det kunstmiljøet vi kommer fra som vi ønsker å trekke fram. De finske treskulpturene fremstår som oppfinnsomme og massive. Det finnes ingen begrensninger hverken i utforming, bruk eller volum. Fra den minste skje til det villeste fantasifoster. Dette strekker seg også utover de andre materialer i utstillingen som maleri, tekstil og installasjon.

Med Into the Woods vil KNIPSU utfordre de vante forholdene for utstillingsproduksjon der den hvite kuben er den dominerende form for visning av kunst. Som kuraterende kunstnere går vi inn for å løse opp definerte grenser og roller for kunstproduksjon ved å bidra kunstnerisk til kontekstualiseringen av arbeidene. I samarbeid med scenograf Silje Sandodden Kise gjør vi en iscenesettelse av kunsten i konturene av en skog. Rommets utforming er på den måten direkte tilknyttet utstillingskonseptet. Betrakteren vil bevege seg inn i et landskap. Det tradisjonelle kunstrommet er forvandlet og nå linket til naturfenomenene gjennom våre egne sanseapparater.

 

[nggallery id=31]
 

ENGLISH

 

Into the Woods

 

15.11 – 08.12

 

An exhibition with Edwina Goldstone, Jussi Goman, Maija Helasvuo, Antti Oikarinen, Pilvi Ojala, Anneli Sipiläinen, Anssi Taulu and Veijo Ulmanen

 

Curated by Hilde Jørgensen and Maya Økland

 

Scenography by Silje Sandodden Kise, Hilde Jørgensen and Maya Økland

 

KNIPSU

Komediebakken 9

5010 Bergen

 

 

Interlude IV

Your  name, blue letters on paper mass of dead fibers, that can´t rise up again to trees,

hissing alongside the path we followed, uneasy shadows against the paper´s genderless yellowing. And letters carved out in bark that grows them unreadable, that wriggle and squirm and close over them like water over a frogman. A diver in the tree: towards the bottom, where the first tree ring is. And beyond that: Nothing. Seed. Nothing. An ancient forest of non-trees.

Tor Ulven

 

November 2012

We find ourselves in the Finnish town of Hämeenlinna to work with the artist-run gallery KONE. The town is small and pale, the capital of the county Häme. We are opening the exhibition The end will show what tomorrow brings that we curated for KONE´s space in the old factory that turned culture house. We are also selecting artists for a show in Bergen.

The starting point for the curatorial concept is to make an exhibition that looks to Nature in relation to what is not man-made, what exists independently from us, that were there before we were born and will be there after our time. The neutral natural phenomena. The rain, the snow,  the forest, the wind, the mountain. What is eternal and won´t let itself be affected by ups and downs, anxiety and depressions, desire and jealousy, but stands firm as bedrock.

To visit studios they drive us mile after mile through the Finnish woods. Materially wood is also used by many of the artists we visit, and it is a difference from the artscene we come from that we wish to highlight. The Finnish wood sculptures comes across as imaginative and massive. From the smallest spoon to the wildest chimera. There are no limits in shape, use or volume. This also goes for the other techniques in the exhibition such as painting, textile and installation.

With Into the Woods KNIPSU aim to challenge the usual conditions for exhibition production where the white cube is the dominant form of presenting art. As curating artists, we pursue defined boundaries and roles for art production by contributing artistically to the contextualization of the works. In collaboration with the scenographer Silje Sandodden Kise we are staging the group show within the outline of a forest. The shape of the gallery space becomes directly related to the curatorial concept. The viewer will step into a landscape. The traditional art space is transformed and now linked to the natural phenomena through our own sense organs.