Den nordlige pragmatismens universale kapasitet

Joar Nango
13.04 – 06.05 2012
Komediebakken 9

The Northern Pragmatisms Universal Capacity

A doghouse –and an expression for social truths, cultural stereotypes, global challenges and universal problems. The same doghouse –a story of wind and weather, which particular materials are easily available, peoples way of doing things, the tissue of meaning that people associate with the need for finding a substantial basis under their feet and roofs over their heads. Simply said, a doghouse as a journey within the most essential pragmatism in lived life, but simultaneously within the most complex discursive material of vast social, political and cultural constructions. Still, only a doghouse.

Joar´s project Doghouse, one of two visual typologies that investigate self-sufficient constructions in the Northern architecture, is charged with an almost provokingly quiet presence, –both in the essential and the deconstructed. This methodology resembles one he previously used in The Indigenuity Project (in collaboration with Silje Figenschou Thorsen), whilst traveling around in the Northern areas with a camera, a notebook and a tape recorder. The method emerges as though imprinted in the work, not unlike anthropologist sketches of `the Others´ way of doing things – it is just that Joar´s motif is not `the Other´ (his own Sami background from indigenous community annuls this gaze), his subject is the improvised, nomadic and temporary architecture. To Joar there obviously also lies a philosophical question in the provisional building traditions, as an architechtonal idiom between the necessary material and immaterial needs. And with a particular interest for the marginal, is there also present a political discussion, together with an opposition here?

The magic in Joars aesthetic lies in the apparently simple way of just being there, in a natural way. “There” is equally together with Sami wives who have knitted lavvu-patterned woolen jumpers, knitting patterns and a typology of 20 lavvu constructions that compose the work Saami Shelters. The simple everyday craft contrasts the enormous architect drawn lavvu-buildings, and thus become symbols of so much else rather than the daily life they mimic.

Joar is of a generation artists with Sami background having realized there are no essentialist sizes. The art piece or “Sami” has no essence. The absence of traditions, the introduction of lifestyle, and a (chosen) freedom from tradition, represents a post-structuralist critique towards the idea of essence.

Though at the same time people´s lifeworld is complex and primordial. It answers to our basic reality, the world we live our daily lives in, the world we experience, talk about and take for granted. With this exhibition it seems difficult to ignore the feeling that there is something essential here, something that is left when else is taken away. Joar withdraws the dualism between essence and the constructed. It is not a simple position, but it offers a non-confrontational platform for points of views and dialogues anchored in both the risk-laden lifeworld as in the well known complexity.
Joar has made a third space, which houses nothing less than The Northern Pragmatisms Universal Capacity.

Thomas Kintel

The exhibition is supported by Bergen City and the Norwegian Arts CouncilJoar Nango (b.1979) is an architect with a degree from NTNU in Norway. His works explore the boundary between architecture, design and visual art. Thematically speaking, Joar Nango relates to questions of indigenous identity, often through investigating the oppositions and contradictions in contemporary architecture. Recently, he has worked on the theme The Modern Sámi Space through, amongst other things, a self-published zine series entitled Sámi Huksendáidda: the Fanzine, design project Sámi Shelters and the mixtape/clothing project Land & Language. He is also a founding member of the architecture collective FFB, which works with temporary architecture in urban contexts. At the moment he lives and works in Tromsø, Norway

Thomas Kintel (b.1975) is a freelance culture analyzer and art mediator, based in 
Bergen, Norway. Holding an MA degree in Cultural Studies, he has been writing and 
lecturing on issues concerning the Sámi art world. He is interested in borders 
surrounding and defining artistic activity, and in social and cultural
 delimitation within different communicative spaces.

[nggallery id=21]

NORSK

Den nordlige pragmatismens universale kapasitet

Et hundehus – og et uttrykk for sosiale sannheter, kulturelle stereotyper, globale utfordringer og universelle problemstillinger. Det samme hundehuset – en fortelling om vær og vind, hvilke materialer som er lettest tilgjengelig, folks måte å gjøre ting på, det vev av mening som folk stadig knytter rundt livet sitt i behovet for å søke å finne fast, substansiell grunn under føttene og få tak over hodet. Kort sagt, et hundehus som en reise i det mest essensielt pragmatiske i det levde liv, og samtidig i det mest komplekse diskursive materiale av enorme sosiale, politiske og kulturelle konstruksjoner. Likevel, bare et hundehus.

Joars prosjekt Doghouse, en av to billedserier eller billedtypologier han har gjort som undersøkelser av selvbyggeriet i den nordlige arkitekturen, er ladet av en nesten provoserende stille tilstedeværelse i både det essensielle og det dekonstruerte. Arbeidsmetoden er som i The indigenuity project (med Silje Figenschou Thorsen), reisende rundt i nordområdene med et kamera, en notatblokk og en båndopptaker. Metoden avtegner seg som avtrykk i verkene, nesten som en antropologs tegninger i skisseblokken av De Andres måter å gjøre ting på – bare at Joars motiv er ikke ”De Andre” (hans egen samiske bakgrunn og nettverk i urfolksverdenen annullerer det blikket), men den improviserte, nomadiske og temporære arkitekturen. For Joar ligger det åpenbart også et filosofisk konsept i de provisoriske byggeskikkene, som et arkitektonisk formspråk mellom den nødvendige materialitet og et immaterielt behov. Og med en spesielle interessen for det marginale, ligger det også her en politisk diskusjon, og en opposisjon?

Magien i Joars estetikk ligger i den tilsynelatende enkle måten å bare være der, nærmest på en selvfølgelig måte. ”Der” er like gjerne hjemme hos samekonene som har strikket lavvomønstre på gensere, som sammen med strikkemønster og en typografi over 20 kjempelavvobygg utgjør Saami Shelters. De enkle hverdagslige håndverksproduktene står i sterk kontrast til de kjempestore arkitekttegnede lavvobygningene som blir symboler på så mye annet enn akkurat den hverdagen de etterligner.

Joar er av en generasjon kunstnere med samisk bakgrunn som for lengst har innsett at det ikke kan finnes essensielle størrelser. Her har verken kunstverket eller for den del en ”same” noen essens. Fraværet av tradisjoner, innføring av livsstil, og (valg)frihet fra tradisjon, representerer en poststrukturalistisk kritikk mot essens. Men samtidig er folks livsverden sammensatt og primordial. Den svarer til den enkeltes grunnleggende virkelighet, forstått som den verden vi til daglig lever i, erfarer og snakker om og som tas for gitt. Med denne utstillingen er det vanskelig å komme unna følelsen av at det er noe essensielt her, noe som står igjen når alt annet er skrellet bort. Han unndrar seg kort og godt dualismen mellom essens og det konstruerte. Det er ingen enkel posisjon men den tilbyr en ikke-konfronterende platform for synspunkter og dialog forankret i så vel den risikofylte livsverden som i den velkjente kompleksiteten. Joar har her laget for oss et tredje rom, som ikke rommer mindre enn Den nordlige pragmatismens universale kapasitet.

Thomas Kintel

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune

Joar Nango (født i Alta, 1979) er utdannet arkitekt fra NTNU (2008) hvor han også har vært involvert i forskning på samisk arkitektur. For tiden er Nango bosatt i Tromsø hvor han blant annet jobber som redaktør og utgiver av fanzinen Sámi Huksendáidda: The Fanzine. Ut over dette arbeider Nango med ulike samarbeidsprosjekter som oppstår i møtet mellom kunst, design og arkitektur.