Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

 

Ave Maria -en utstilling av Marte Gunnufsen: performance, film og installasjoner.

Frihet eller tvang, lov eller forbrytelse, utstillingen Ave Maria av Marte Gunnufsen setter fokus på en rekke dagsaktuelle spørsmål gjennom sine arbeider på KNIPSU med åpning 14. februar, eller Valentinsdag.

I det visuelle materialet ser vi en pole-danser bevege seg i sakte film. Hun råder over den pulserende stangen med muskulær presisjon og utfører øvelser formet for å behage et lystent blikk. I rommet inntil synger et kor av sexdukker med gapende munner. På veggene henger bilder av det mannlige kjønnsorgan tegnet av prostituerte på Vippetangen i Oslo.

De visuelle arbeidene fører oss inn i verdens største industri, men dette kontrasteres gjennom lydbildet. Marte Gunnufsens arbeider har en tydelig musikalsk forankring hvor lyd spiller en vesentlig rolle i samhandlingen med det visuelle. Hun er opptatt av at musikkens funksjon, både som situasjonsforsterker og selvstendig uttrykk, skal berøre og fungere som en inngangsport til det visuelle.
I denne utstillingen viser Gunnufsen arbeider med Franz Schuberts Ave Maria som musikalsk utgangspunkt. Ave Maria er i utgangspunktet en katolsk bønn rettet til Jomfru Maria. I Schuberts tilfelle tilhører den en større syklus på 7 sanger hvor den kvinnelige hovedkarakteren synger Ave Maria som en bønn om hjelp. Syklusen er basert på Sir Walter Scotts episke dikt The Lady of the Lake. I utstillingen blir vi presentert for flere versjoner av Ave Maria, men det meningsbærende elementet utfolder seg i den evigvarende bønnen som fyller rommet igjen og igjen og forsterkes gjennom repetitive elementer i det visuelle bildet.

Ved å forene religiøs dyd med seksuell tørst begir utstillingen seg inn på å nyansere bildet av brennende tematikker som hore-madonna-komplekset, feminisme og sexindustri. De tvetydige inntrykk av uskyld og begjær fører betrakteren mot et eksistensielt dilemma mellom den frie vilje, samfunnets moral og medmenneskelig ansvar.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune

Marte Gunnufsen (f.1980) innehar en MA i utøvende klaver med spesialisering i samtidsmusikk fra Griegakademiet i Bergen (2009) og er i ferd med å avslutte en BA i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Gunnufsen har tidligere stilt ut ved Bergen Kjøtt, Extrapool i Nederland, Galleria KONE i Finland, Vestfold Kunstsenter, Sørlandsutstillingen, Hovefestivalen og Høstutstillingen. Hun har også bidratt som utøver i en rekke kunstsammenhenger og på scenen for samtidsmusikk ved steder som Astrup Fearnley Museet (med Tori Wrånes), Bislett stadion (kuratert av Anna Daniell og Sverre Strandberg) og Ultimafestivalen. Hun har tidligere i sine kunstprosjekter samarbeidet med blant annet black metal vocalisten Kristian Espedal (Gaahl), komponist Jan Erik Mikalsen og skuespillerne Rita Lindanger og Ronny Patrick Jacobsen. Marte Gunnufsen bor og arbeider i Oslo.

ENGLISH

Ave Maria -an exhibition by Marte Gunnufsen

Freedom or oppression, law or offence, the exhibition Ave Maria by Marte Gunnufsen addresses a number of topical issues at KNIPSU when opening February 14th, or Valentine’s Day.

In the visual material we see a pole dancer move in slow motion. She masters the pulsating rod with muscular precision, and perform exercises designed to please a leer. In the next room a choir of sex dolls are singing with gaping mouths. The walls are hung with pictures of male genitalia drawed by prostitutes at Vippetangen in Oslo.
The visual material takes us into the world’s largest industry, but is contrasted through the soundscape. Marte Gunnufsen´s art has a distinct musical foundation where sound plays an important role when interacting with the visual presentation. Her approach to music is that it should affect and function as an entry to the visual, both as an autonomous expression and as means to reinforce the situation.
In this exhibition Gunnufsen is working with Franz Schubert’s Ave Maria as a musical starting point. Ave Maria is a Catholic prayer addressed to the Virgin Mary. In Schubert’s case it is part of the greater cycle of seven songs where the female main character sings Ave Maria as a plea for help. The cycle is based on Sir Walter Scott’s epic poem The Lady of the Lake. The exhibition presents several versions of Ave Maria, but the meaningful element unfolds in the perpetual prayer that fills the room, again and again, and is reinforced through the repetitive elements in the visual image.

Through the juxtaposition of religious virtue with sexual thirst the exhibition makes an attempt to offer a nuanced picture of burning subject matters such as the madonna-whore complex, feminism and the sex industry. The ambiguous impressions of innocence and desire lead the viewer towards an existential dilemma between the freedom to choose, morals of society and fellow human responsibility.

The exhibition is supported by Bergen City and the Norwegian Arts Council

Marte Gunnufsen (b.1980) holds an MA in Music Performance specializing in contemporary music from the Grieg Academy in Bergen (2009), and is currently completing a BA in art at the Bergen Academy of Art and Design in Bergen. Gunnufsen has previously exhibited at Bergen Kjøtt, Extrapool in the Netherlands, Galleria KONE in Finland, Vestfold Art Centre, Sørlandsutstillingen, Hove Festivalen and Høstutstillingen. She has also contributed as a performer in a number of art contexts and on stage in the contemporary music scene at places like; the Astrup Fearnley Museum (with Tori Wrånes), Bislett Stadium (curated by Anna Daniell and Sverre Strandberg) and Ultima Festivalen. She has previously in her art projects collaborated with black metal vocalist Kristian Espedal (Gaahl), composer Jan Erik Mikalsen and actors Rita Lindanger and Ron Patrick Jacobsen. Marte Gunnufsen lives and works in Oslo.