MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Monday Begins on Saturday er tittelen på den første utgaven av Bergen Assembly – An Initiative for Art and Research, og vil bli realisert i form av en internasjonal utstilling, en publikasjon og et symposium.

Utstillingen presenterer posisjoner fra mer enn 50 internasjonale kunstnere innen en rekke medier. Som en samtidsorientert omskriving av de sovjetiske science fiction-forfatterne Arkadij og Boris Strugatskijs roman Monday Begins on Saturday, er utstillingen utformet som et arkipel av fiktive forskningsinstitutter. Spredt over 11 visningssteder i Bergen, samler institusjoner av varierende størrelser arbeider som selv er resultat av kritisk-fantastisk forskning på de skjerpede motsetningene og enkeltstående urettferdigheter i vår tid.

Publikasjonen – papirversjonen av den kuratoriske montasjen – med nyskrevne teoretiske, litterære og kunstneriske tekster og bidrag vil ledsage utstillingen. I tillegg vil en shortguide til utstillingen gi innsikt i narrativene og konseptene bak de forskjellige verkene.

Et internasjonalt symposium med kunstnersamtaler og paneldiskusjoner ved prosjektets deltagere vil også finne sted under åpningsdagene av Bergen Assembly.

 

Monday Begins on Saturday er en kritisk meditasjon over potensialene og problemene knyttet til den allestedsnærværende og samtidig uhåndgripelige idéen om ”kunstnerisk research”. Prosjektet henter tittelen fra de sovjetiske science fiction-forfatterne Arkadij og Boris Strugatskijs roman om et fiktivt forskningsinstitutt bemannet av en rufsete ansamling eventyrfigurer og gale vitenskapsmenn som søker å løse problemet med menneskehetens lykke ved hjelp av magi. Den første utgaven av Bergens nye triennale er en skeiv samtidsorientert omskriving av denne romanen, som utstilling på flere arenaer og som bok.

Strugatskijbrødrene ga ut Monday Begins on Saturday i 1964 mens forskningen og den kalde krigen var på det mest intense i Sovjetunionen.

Romanen forteller historien om en programmerer som på ferie i det nordre Karelia blir ført på villstrå av haikere og ender opp som ansatt i Forskningsinstituttet for Trolldom og Magi, som igjen har underavdelinger som Avdeling for Profetier og Spådommer og Avdeling for Lineær Lykke. Instituttets forskere har den beskjedne ambisjonen å løse alle menneskehetens problemer. Instituttets bærende filosofi er dialektisk: Positivisme og vulgær materialisme må bekjempes og motarbeides uansett kostnad, med magi og fantasi som våpen. Slik det antydes i romanens tittel er instituttets første bud uavbrutt forskning, og dermed er instituttets etiske grunnlag også dialektisk: Idealet er et liv hvor konstant søken og tenkning står i motsetning til konsumsamfunnets krav til raske løsninger og umiddelbar tilfredsstillelse. Her skal ikke engang kunnskap om fremtiden ”konsumeres” – fremtiden må forbli en åpen horisont. Men denne utopiske atmosfæren sikres av en nærmest uuttømmelig offentlig støtte, holdt oppe av et konstant voksende byråkrati og beskyttet fra markedets krav. Selv om noen av forskerne til og med vil jobbe på nyttårsaften, blir andre igjen fryktelig selvtilfredse, noe som fører til en abnorm hårvekst på ørene…

Dette leder oss – riktignok via omveier og kanskje overraskende – til Bergen. For den som ankommer byen utenfra fremstår den som en utopisk øy tilrettelagt for kunstnerisk research – paradoksalt hanseatisk og alpin, havneby og Zauberberg på samme tid – med en overutviklet (eller fullstendig mettet) kunstnerisk topografi, byens størrelse tatt i betraktning. I Bergen finner man ikke den typen neglisjerte postindustrielle områder som vanligvis omreguleres til biennaler – og som ofte definerer et prosjekts tematikk, dets romlige strukturer og de politiske forhold prosjektet kan respondere på. I stedet består det kunstneriske landskapet av en rekke nedslagspunkt i form av små institusjoner med varierende grad av offentlig støtte. De er fristilt fra kunstmarkedets krav, utsatte men høyst ansvarliggjorte, ofte beskjedne, men alltid med humanistiske mål, tilbydere av arenaer hvor det særegne – til og med det aparte – har en plass. Samtidig må de kjempe mot presset som i vid forstand setter rammene for kulturell utforskning i Europa etter velferdsstatenes fall: Mot flodbølgen av økende akademisering, bevisste og strategiske tilpasninger til politiske og institusjonelle agendaer – og mot selvgodhet. I så henseende kan man argumentere for at det finnes likheter mellom Bergen som kulturby og det intellektuelle og etiske landskapet av sovjetiske forskningsinstitutter Strugatskijbrødrene beskriver, med ironi, men også med kjærlighet.

Den første utgaven av Bergen Assembly forsøker å ”lese” dette narrativet gjennom en litterær og intellektuell gjenskaping av Strugatskijbrødrenes roman i en samtidig kontekst. Prosjektet er en montasje av nyproduserte kunstprosjekter og historisk materiale, fragmentariske punktnedslag fra litteratur, kvasifiktive kuratoriske fotnoter og tenkt som en ansamling eller et arkipel av fiktive forskningsinstitutter – omtrent som avdelingene i Strugatskijbrødrenes roman – som huses av Bergens kunstinstitusjoner. Denne konstellasjonen setter rammen for gjenfortellingen av Strugatskijbrødrenes dyrefabler, etnofiksjoner, svindel og skrøner gjennom vår tids golemer og projeksjoner – en tid hvor hyperkapitalistisk svartekunst råder.

I klartekst, det er ikke snakk om direkte respons på romanen, men sammenstillinger og forvrengte analogier som – i form av et visuelt essay – setter vår forståelse av ”kunstnerisk research” på prøve, – fra uventede vinkler og i kuratoriske rammeverk som tåkelegger skismaet mellom kunsthistorie og kunstproduksjon, kunstner og kurator.

Skrevet av Ekaterina Degot & David Riff

 

Anatoly Khrupov, Vilnius State University physics lab, 1960s. © The Lumiere Brothers Center for Photography, Moscow.

Anatoly Khrupov, Vilnius State University physics lab, 1960s. © The Lumiere Brothers Center for Photography, Moscow.

ENGLISH

Monday Begins on Saturday is the title of the first edition of Bergen Assembly – An Initiative for Art and Research, and takes the form of an international exhibition, publication, and symposium.

The exhibition presents the positions of more than 50 international artists working in a variety of media. As a contemporary rewriting of the Soviet fantasy novel Monday Begins on Saturday by Arkady and Boris Strugatsky, the exhibition is conceived as an archipelago of fictitious research institutes. Spread over 11 venues in Bergen, art institutions of various sizes gather works that are themselves the outcome of critical-imaginative research into the heightened contradictions and particular injustices of our time.

The publication, a print version of the curatorial montage with newly commissioned and anthologized theoretical, literary, and artistic texts and contributions, will accompany the exhibition. Additionally, a short guide to the exhibition will provide insight into the narratives and concepts of the numerous works.

An international symposium featuring artist’s talks & –performances and panel discussions with the project’s contributors also takes place during the opening days of Bergen Assembly.

 

Monday Begins on Saturday is a critical meditation on the potentials and pitfalls of the evermore ubiquitous yet at the same time elusive notion of “artistic research.” The project takes its title from a novel by Soviet sci-fi writers Arkady and Boris Strugatsky about a fictitious research institute staffed by a motley assemblage of fairytale beings and mad scientists who are trying to solve the problem of human happiness through magic. The first edition of Bergen’s new triennial is an oblique contemporary re-writing of this text as a multi-venue exhibition and book.

The Strugatsky Brothers published Monday Begins on Saturday in 1964, at the height of the Cold War Soviet research boom. It tells the story of a programmer who gets sidetracked by hitchhikers while vacationing in the Northern region of Karelia, and winds up working at the Research Institute for Wizardry and Sorcery, which is organized into sections such as the Department of Prophecies and Predictions or the Department of Linear Happiness. Its researchers are on a modest quest to solve all of humanity’s problems. The institute’s main philosophy is dialectical: positivism and vulgar materialism must be fought off at all costs and opposed with the weapons of magic and the imagination. Its ethic of incessant research—alluded to in the title of the novel—is similarly dialectical: an ideal life of perpetual inquiry and thinking, opposed to the quick fixes of consumerism and immediate satisfaction. Here even knowledge of the future should not be “consumed”—it must remain an open horizon. But this utopian atmosphere is secured by almost inexhaustible state support, propped up by an ever-growing bureaucracy, and protected from the demands of the market. Although some institute researchers even want to work on New Year’s Eve, others nonetheless become terribly complacent, which leads to a profuse growth of hair on their ears…

 And this leads us, albeit circuitously and perhaps surprisingly, to the city of Bergen. Coming from the outside, it already looks like a utopian island for artistic research, paradoxically Hanseatic and Alpine, sailor’s port and Zauberberg at once, with an overdeveloped (or ideally saturated) artistic topography for a city of its size. Bergen has no single neglected postindustrial space of the type and scale normally repurposed for biennials—the kind of venue that often defines a project’s topics, spatial structures, and politics. Instead, its artistic landscape is punctuated by many small art institutions: state-supported to varying degrees, unburdened by the art market, precarious but very committed, often modest and always operating with humanistic aims, offering spaces for idiosyncratic, even wacky, pursuits. At the same time, all must struggle against pressures which define cultural inquiry in the European post-welfare state more broadly: the tides of increasing academization, deliberative and strategic complicity with political or institutional agendas, and even complacency. In that sense, one could argue that there are analogies with the intellectual, economic, and ethical landscape of Soviet research institutes, ironically (but lovingly) described by the Strugatsky Brothers.

The first iteration of Bergen Assembly attempts to “read” this narrative through a literary and intellectual re-working of the novel for today. A montage of newly commissioned artists’ projects and historical material, punctuated with fragments from literature, and quasi-fictional curatorial annotations, the Assembly is conceived as an aggregate or archipelago of fictitious research institutes—a little like the departments in the novel—“hosted” by existing institutions in Bergen. This constellation forms a retelling of the Strugatskys’ animal fables, ethno-fictions, scams, and tall tales through the golems and projections of our own time, in this age of hypercapitalist necromancy. To be clear, these are not direct responses to the novel, but rather juxtapositions in a visual essay of twisted analogies, probing the notion of artistic research from unexpected angles in curatorial framings that blur the distinctions between art history and art-making, artist and curator.

Written by Ekaterina Degot & David Riff

 

FOR MORE INFORMATION VISIT:
www.bergenassembly.no

CONTACT:
press@bergenassembly.no

CONTRIBUTING RESEARCHERS INCLUDE:
Aeron Bergman & Alejandra Salinas
Christian von Borries
Olga Chernysheva
Chto Delat
Keti Chukhrov
Carlfriedrich Claus
Lars Cuzner & Fadlabi
Josef Dabernig
Stephan Dillemuth
Dora García
Pedro Gómez-Egaña
Boris Groys
Inti Guerrero
Ane Hjort Guttu
Dmitry Gutov
Jan Peter Hammer
Francis Hunger
IRWIN
Kiluanji Kia Henda
Yuri Leiderman & Andrey Silvestrov
Jumana Manna & Sille Storihle
Ivan Melnychuk & Oleksandr Burlaka—Grupa Predmetiv
Eduardo Molinari—Archivo Caminante (in collaboration with Azul Blaseotto, Ana Broccoli, Ala Plástica, Hernán Cardinale)
Anna Oppermann
Uriel Orlow
Our Literal Speed
Pavel Pepperstein
Aleksandr Rodchenko
Roee Rosen
Ada Rybachuk &Volodymyr Melnychenko
Renata Salecl
Konstanze Schmitt
Benedict Seymour
Andreas Siekmann & Alice Creischer
Maxim Spivakov
Imogen Stidworthy
Władisław Strzemiński
Pelin Tan & Anton Vidokle
Mariusz Tarkawian
Minze Tummescheit & Arne Hector—cinéma copains
Urban Fauna Laboratory
Dimitri Venkov (in collaboration with Antonina Baever)
Jan Verwoert
Clemens von Wedemeyer
Wong Men Hoi

Exhibition architecture by Studio Miessen (Markus Miessen, Diogo Passarinho, Yulia Startsev, Martin Pohl, Mehran Mojtahedzadeh, Sophie Burgess)

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »